Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Lv Peng Xin