Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Lưu Hoan (1981)